Vietnamese

Cẩm nang bỏ túi dành cho người thuê nhà – nhà và căn hộ (unit) (Mẫu 17a)

Hướng dẫn bỏ túi 5 trang tiện dụng này bao gồm những điều cơ bản của việc thuê và rất sáng sủa, hấp dẫn và dễ đọc. Nó phải được trao cho người thuê trước khi họ thuê một tài sản.

Có sẵn Thuê chỗ ở - cẩm nang tóm gọn về các luật lệ bằng 9 ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh.

Was this page helpful?

Please note that we cannot respond to any comments made here. If you need a response, please contact us

Please select a reson